امروز

جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۹

عناوین شغلی زیر گروه خدماتی استان تهرانبازگشت

آبدارچی

باغبان

پارکبان

خدمتکار منزل

دعوت به همکاری مربی و پرستار کودک و سالمند

سرایدار

نظافتچی

نگهبان

نگهدار کودک و سالمند

سایر امور خدماتی