امروز

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

عناوین شغلی زیر گروه خدماتی بازگشت

آبدارچی

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی

باغبان

پارکبان

خدمتکار منزل

سرایدار

مشارکت کانتر اژانس هواپیمایی

نظافتچی

نگهبان

نگهدار کودک و سالمند

سایر امور خدماتی