عناوین شغلی زیر گروه خدماتی بازگشت

آبدارچی

باغبان

پارکبان

خدمتکار منزل

سایر امور خدماتی

سرایدار

نظافتچی

نگهبان

نگهدار کودک و سالمند