امروز

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

عناوین شغلی زیر گروه خدماتی بازگشت

آبدارچی

باغبان

پارکبان

خدمتکار منزل

سرایدار

نظافتچی

نگهبان

نگهدار کودک و سالمند

سایر امور خدماتی