امروز

جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۹

عناوین شغلی زیر گروه مهندس و تکنسین بازگشت

برنامه نویس

تکنسین برق و الکترونیک

تکنسین کامپیوتر

مهندس برق و الکترونیک

مهندس صنایع

مهندس عمران

مهندس کامپیوتر

مهندس معماری

مهندس مکانیک و اتومکانیک

نقشه کش صنعتی مکانیک

نقشه کش و نقشه بردار

سایر تکنسین ها

سایر مهندس ها