عناوین شغلی زیر گروه سایر مشاغل استان تهرانبازگشت

اپراتور

انباردار

بسته بند

سایر استخدام ها

قناد و شیرینی پز

کار در منزل

ماساژور