امروز

دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

عناوین شغلی زیر گروه پزشکی استان تهرانبازگشت

بهیار

پرستار

پزشک MMT, روانشناس،بهیار،اتاق عمل،بیهوشی،پرستار

پزشک عمومی

پزشک متخصص

پیراپزشک

تکنسین درمانی

داروساز

دستیار پزشک

دستیار دندانپزشک

دندانپزشک

روانشناس

ماما

نسخه پیچ

سایر خدمات درمانی