امروز

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰

عناوین شغلی زیر گروه کارشناس بازگشت

کارشناس بازرگانی

کارشناس بیمه

کارشناس پشتیبان

کارشناس تولید محتوا

کارشناس فروش

کارشناس فروش (کیت آزمایشگاهی)

کارشناس فروش و بازاریابی

کارشناس فروش(کیت آزمایشگاهی)

کارشناس فنی

مهندسی پلیمر

سایر