امروز

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

عناوین شغلی زیر گروه منشی بازگشت

مسئول دفتر

منشی آشنا به تایپ

منشی آشنا به حسابداری

منشی آشنا به زبان

منشی آشنا به کامپیوتر

منشی آموزشگاه

منشی املاک

منشی امور اداری و دفتری

منشی جوابگوی تلفن

منشی در منزل

منشی رستوران

منشی مدیرعامل

منشی مطب

سایر منشی ها