امروز

جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۹

عناوین شغلی زیر گروه کارمند استان تهرانبازگشت

روابط عمومي

کارمند آژانس مسافرتی

کارمند آشنا به امور بیمه

کارمند آشنا به زبان

کارمند آشنا به کامپیوتر

کارمند آمارگر

کارمند اپراتور تلفن

کارمند اداری

کارمند بازنشسته

کارمند تایپیست

کارمند رزرویشن آژانس

کارمند صندوقدار

کارمند فروش

کارمند مأمور پخش

کارمند مترجم

مسئول دفتر

سایر کارمندها