عناوین شغلی زیر گروه کارمند بازگشت

روابط عمومي

سایر کارمندها

کارمند آژانس مسافرتی

کارمند آشنا به امور بیمه

کارمند آشنا به زبان

کارمند آشنا به کامپیوتر

کارمند آمارگر

کارمند اپراتور تلفن

کارمند اداری

کارمند بازنشسته

کارمند تایپیست

کارمند رزرویشن آژانس

کارمند صندوقدار

کارمند فروش

کارمند مأمور پخش

کارمند مترجم

مسئول دفتر